پایبندی به سومین راهپیمایی جهانی برای صلح و عدم خشونت