شهرها - TPAN

کمپانی ICAN: شهرها از TPAN پشتیبانی می کنند

فراخوانی جهانی از شهرها و شهرها برای حمایت از پیمان سازمان ملل درباره منع سلاح های هسته ای

سلاح های هسته ای تهدید غیر قابل قبول برای مردم در همه جا می کنند. به همین دلیل است که 7 ماه ژوئیه 2017، 122 به نفع تصویب معاهده منع سلاح های هسته ای. در حال حاضر همه دولت های ملی دعوت شده اند تا این توافقنامه جهانی مهم را امضاء کنند که این امر منع استفاده، تولید و ذخیره سازی سلاح های هسته ای را ممنوع کرده و پایه و اساس آنها را به کلی حذف می کند. شهرها و شهرها می توانند با حمایت از تماس ICAN برای حمایت از این معاهده کمک کنند: "شهرها از TPAN پشتیبانی می کنند".