مارس جهانی دوم برای صلح از کلمبیا عبور خواهد کرد

پیش بینی می شود پس از ده سال از چاپ اول ، این بار بیش از صد کشور در پنج قاره جهان عبور کند. مادرید میزبان ارائه این راهپیمایی بود که آغاز خواهد شد 2 اکتبر 2019 و اوج 8 مارس 2020. در آنجا اعلام شد که کلمبیا یکی از این موارد خواهد بود