آخرین رویدادهای گذشته

تجربه گفتگو "غلبه بر خشونت بین عرضی"

امریکا لاتین

بحث "غلبه بر خشونت بین عرضی" را تجربه کنید. پروفسور خوان پدرو اسپوندا افشا می کند. 1 اکتبر ، ساعت 18 بعد از ظهر در سانتا رزا ، آرژانتین

انجمن به سوی آینده غیر خشونت آمیز آمریکای لاتین

مرکز مدنی صلح وراثت خیابان ناسپروس ، گواراری

در 1 و 2 اکتبر ، در مرکز مدنی برای صلح ، Heredia ، کاستاریکا ، انجمن "به سوی آینده بدون خشونت آمریکای لاتین" به صورت حضوری (با ظرفیت محدود) و به صورت مجازی برگزار می شود. محورهای موضوعی همزیستی چند جانبه در هماهنگی ، ارزش گذاری سهم اجدادی مردم بومی و اینکه چگونه بین فرهنگی می تواند به ما کمک کند