انجمن ها و کنفرانس ها

در سال های اخیر، بیش از 15 کنفرانس ها و انجمن های غیر خشونت برگزار شده است. آخرین روزها در ماه نوامبر 2017 در مادرید برگزار شد و فعالیت هایی در کنگره نمایندگان، شورای شهر مادرید و مرکز فرهنگی الزوو انجام گرفت. ما امیدواریم که در این 2ªMM، علاوه بر فعالیت های هر مکان، یک روز یا یک انجمن، حداقل یک روز، به منظور تبادل، بحث و برنامه ریزی اقدامات آینده، و نیز سازماندهی و همکاران در کنار هم قرار گیرد.

[محدودیت لیست قبیله ای = = "3"]