سفر

مسیر تنه

این مسیر به عنوان مرجع همان معنای 1ªMM گرفته شده است. با ویژگی های شروع و پایان دادن به مادرید.

برنامه پیش بینی شده مسیر با تاریخ ورود و خروج قاره ها در ماه ژانویه 2019 به شرح زیر است:

از مارس 2019 تا اکتبر، مکان ها و تاریخ ها تایید و یا تغییر خواهد شد. کل مسیر را می توان برای لحظه ای در بخش وقایع مشاهده کرد:

مسیرهای متقابل

ابتکارات متعددی وجود دارد که به مسیر تنه به عنوان اضافه خواهد شد مسیرهای همگرا که همچنین قدرت و شدت زیادی به MM می دهد. در 1ªMM نمونه های بسیاری وجود دارد. از یک گروه از دختران جوان که برای 10 روز در نیوزیلند برای پیوستن به شروع MM در ولینگتون راه می رفت. همچنین نمونه هایی از مسیرهای خاورمیانه / بالکان یا آفریقای جنوب غربی است که هر دو از چندین کشور و هزاران کیلومتر عبور کرده اند.