اولین راهپیمایی آمریکای مرکزی برای صلح و عدم خشونت