اولین راهپیمایی آمریکای جنوبی برای صلح و عدم خشونت