2 مارچ جهانی نتیجه گرفته است

برای چی

وضعیت خطرناک جهان را با درگیری های فزاینده گزارش دهید ، همچنان به آگاهی بخشی ، اقدامات مثبت قابل مشاهده ، صدای نسل های جدیدی که می خواهند فرهنگ عدم ​​خشونت را نصب کنند ، صدا دهید.

چی

با توجه به 1º مارس جهانی 2009-2010، که در طول روز 93 سفر کشورهای 97 و پنج قاره. این 2 ™ جهانی مارس برای صلح و عدم خشونت در طول 2019 و 2020 سال پیشنهاد شده است.

وقتی و کجا

2ªMM در 2 ماه اکتبر 2019، روز جهانی بی خشونت، در مادرید آغاز خواهد شد. آن را در جهت آفریقا، امریکا، اقیانوسیه، آسیا، در ماه 8 از ماه مارس 2020، روز بین المللی زنان به مادرید می رسد.

آخرین اخبار مارس

2ª MM در مادرید آغاز شد 2 اکتبر 2019روز بین المللی بی خشونت، ده سال پس از 1ª MM.

میخواهید با ما همکاری کنید؟

حامی یک تور از ماه مارس

مسیر راهپیمایی برای دستیابی به حداکثر مخاطب و مشارکت به حامیان مالی نیاز دارد.

سازمان

تیم های برگزار کننده

آنها از طریق اقدامات و پروژه ها از پایگاه اجتماعی بوجود می آیند.

بستر های پشتیبانی

مناطق گسترده تر و متنوع تر از شرکت های Promoter

هماهنگی بین المللی

برای هماهنگی ابتکار، تقویم و مسیر

برخی اطلاعات در مورد ما

با توجه به 1º مارس جهانی 2009-2010، که در طول روز 93 سفر کشورهای 97 و پنج قاره. با تجربه انباشته شده و دارای شاخص های کافی برای مشارکت، حمایت و همکاری بیشتر و بیشتر ... پیشنهاد شده است که این 2 ™ World March برای صلح و عدم خشونت 2019-2020 را تحقق بخشید.

  • با افزایش درگیری ها، وضعیت دشوار جهان را گزارش دهید
  • ادامه دهید تا آگاهی ایجاد کنید که تنها از طریق "صلح" و "بی خشونت"
  • برای نشان دادن اقدامات مثبت و مختلفی که افراد، گروه ها و مردم در جهت اعمال حقوق بشر در مکان های مختلف در حال توسعه هستند، قابل مشاهده است.
  • برای دادن صدای نسل های جدید که می خواهند برنده شوند و علامت را ترک کنند